Sinds 2001 geeft STECR (Stichting Expertisecentrum en Re-integratie) een aantal werkwijzers uit, waaronder de werkwijzer arbeidsconflicten. De STECR werkwijzer arbeidsconflicten bevat aanbevelingen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de (juridische) adviseur hoe om te gaan met arbeidsconflicten.

Werkwijzer arbeidsconflicten
De eerste STECR werkwijzer is van 2001. Daarvoor was het algemeen geaccepteerd dat een werknemer die zich geconfronteerd zag met een conflict op het werk, zich ziek meldde. Het conflict zelf werd niet echt aangepakt en in sommige gevallen verdween de werknemer wegens langdurige ziekte in de WAO. Die tijden zijn voorbij.

Doel arbeidsverzuim te beperken
De huidige aanpak is er op gericht om het conflict uit de ziektesfeer te houden en om het conflict op te lossen. De werkwijzer behelst een groot aantal aanbevelingen voor de bedrijfsarts, werkgever en werknemer en de (juridisch) adviseur. Inmiddels zijn er ook uitspraken van kantonrechters bekend dat het (zonder aannemelijke reden) terzijde schuiven van de geadviseerde aanpak in de STECR Werkwijzer negatieve gevolgen kan hebben. Het doel van STECR is om het arbeidsverzuim te beperken, een snelle re-integratie te bevorderen en om de aanpak bij arbeidsconflicten met verzuim te uniformeren.

Richtlijnen
Een van de richtlijnen in de werkwijzer stelt dat de bedrijfsarts, voordat hij tot zijn advies komt, zowel werkgever als werknemer om hun visie dient te vragen met als doel dat er rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Mediation
Ook staat in de werkwijzer dat in situaties waarin partijen dit niet zelf kunnen oplossen, mediation standaard wordt geadviseerd bij een arbeidsconflict.

Kort gezegd: de STECR werkwijzer geeft duidelijke adviezen. Zowel werknemer en werkgever hebben een actieve rol en houding bij de re-integratie en dat is geheel in de lijn van de Wet Verbetering Poortwachter