Binnen het kader van bedrijfscontinuïteit is het van belang dat de werkgever in een ziekteverzuimbeleid vastlegt hoe met verzuim om wordt gegaan. Het kan o.a. weergeven op welke wijze gebruikgemaakt kan of moet worden van externe deskundigen. Training kan de werkgever en leidinggevende helpen bij de rol die zij hebben volgens het ziekteverzuimbeleid. In de training leren zij hoe ze een efficiënt gesprek kunnen voeren met de verzuimende werknemer waardoor deze zo snel mogelijk re-integreert. Wat te doen bij conflicten? Wat te doen als een werknemer verzuimt n.a.v. een conflict? Soms kan het oordeel om niet te kunnen werken re-integratie in de weg staan. Het is dan een voordeel als het ziekteverzuimbeleid de voorwaarden beschrijft die de zieke kan bewandelen voor een second opinion.

Grote verschillen bij werkgevers
Er bestaan grote verschillen tussen bedrijven in hun verzuimbeleid, -protocol en -procedures. Wettelijk is er niets verplicht, behalve de algemeen geformuleerde zorgplicht uit het Burgerlijk Wetboek en de zaken, die nu in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) staan. Organisaties gaan verschillend om met de manier waarop wordt gecommuniceerd, leiding wordt gegeven en met personeel wordt omgegaan. Naarmate duidelijker en explicieter wordt beschreven wat ieders rol en verantwoordelijkheid is, wordt de kans op misverstanden kleiner en daarmee de kans op efficiënt handelen en probleem oplossen groter.

Voorbeelden van onwetendheden

  • Arbodiensten verkopen vaak totaalpakketten aan organisaties waarna werkgever en werknemer in geval van een conflict (te goeder trouw), het probleem over de schutting gooien en de eigen verantwoordelijkheid niet meer nemen;
  • Werkgevers sluiten minimumcontracten en verwachten dat de Arbodienst “alles” opknappen in geval van een conflict;
  • Arbodiensten en werkgeversorganisaties sluiten vaak branchecontracten, waarover iedereen formeel keurig wordt geïnformeerd. Maar in de praktijk is het vaak zo, dat men helemaal niet weet waar men aan toe is (dit speelt sterk bij kleine bedrijven).

Zie verder ook Verzuimbeleid en de rol van de bedrijfsarts.