In het algemeen hebben veel arbeidsconflicten te maken met verzuim of een dreigende verzuimsituatie. Heeft u als werkgever weleens te maken gehad met een boze werknemer die zich na een gesprek of voorval ziek meldde? Hieronder wordt voor u de benodigde informatie en overwegingen geschetst.

Als iemand van zijn werk verzuimt
Als iemand verzuimt is het goed om te achterhalen wat de oorzaak van dit verzuim is. Is er sprake van ziekte of zijn er andere redenen?

Als de werkgever of werknemer de arbeidsovereenkomst niet nakomt
Indien u als werknemer of werkgever de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst niet nakomt pleegt u wanprestatie. Bij het niet-nakomen van de verplichtingen moet u niet alleen denken aan niet (meer) willen, maar in bepaalde gevallen ook aan niet (meer) kunnen.

Werkgever en werknemer zijn vaak slecht geïnformeerd
Als er verzuim is waaraan een conflict ten grondslag ligt, is dat meestal omdat beide partijen slecht zijn geïnformeerd en niet op de hoogte zijn van regelgeving.

Situatieve arbeidsongeschiktheid
Iedere ziekmelding is hetzelfde: het is de mededeling dat men zich niet in staat acht te werken. Het begrip situatieve arbeidsongeschiktheid kan betrekking hebben op nogal uiteenlopende zaken, die allemaal te maken hebben met ernstige onvrede over dingen in of rond het werk.