Verzuim is een term uit het arbeidsrecht (ofwel Absenteïsme). Verzuim is als de werknemer niet op zijn werk verschijnt en daarvoor “ziekte” als reden aangeeft. De werknemer heeft een ziekmelding gedaan. Maar is de werknemer echt ziek of is er iets anders aan de hand?

Het is niet altijd duidelijk in welke mate er ook sprake is van ziekte. De werknemer heeft zelf het besluit genomen om zich ziek te melden. Zodra de werkgever deze melding ontvangt is er een vermoeden van ziekte. Of dit vermoeden juist is kan door een medische verklaring van een erkend arts worden bevestigd.

Wat is een ziekmelding precies?
Een ziekmelding is in principe niet meer of minder, dan de mededeling van de werknemer aan zijn werkgever, dat hij zich wegens ziekte niet in staat voelt tot het verrichten van de bedongen arbeid. De werknemer gaat ervan uit dat hij daarmee legitiem niet werkt en toch salaris ontvangt. Dat de werkgever, een arts of een instantie hier anders over kan denken, heeft te maken met de vele zaken die hier meespelen.

  • Ziek is niet hetzelfde als arbeidsongeschikt.
  • Arbeidsongeschikt voor het eigen werk betekent niet noodzakelijk arbeidsongeschikt voor alle werk.
  • Er is verschil tussen (pijn)klachten, kwalen en arbeidsongeschiktheid.
  • Een klacht kan ook betrekking hebben op onbehagen en leiden tot ziekmelding.
  • Sommige mensen zeggen dat ze ziek zijn, maar zijn het niet (situatieve arbeidsongeschiktheid).

Arbeidsconflict bij ziekmelding
In het geval dat bij een ziekmelding een arbeidsconflict een rol speelt zal de betrokken arts en de werkgever in gesprek moeten gaan met de werknemer. De werkgever kan aan de hand van het verzuimbeleid binnen de organisatie de vervolgstappen zetten. Het verzuimbeleid zal richtlijnen bevatten over hoe om te gaan met een arbeidsconflict bij verzuim.