Wet Verbetering Poortwachter
Arbeidsongeschikte medewerker weigert mee te werken aan een onderzoek in het kader van zijn re-integratie. Als gevolg van een hartinfarct raakt de medewerker arbeidsongeschikt. Werkgever probeert hem te re-integreren, onder meer met behulp van een re-integratiebureau. Dit lukt niet. Na 1,5 jaar wordt de medewerker bij een expertisearts opgeroepen om te onderzoeken welke functionele mogelijkheden hij nog heeft. De werknemer breekt dit onderzoek vroegtijdig af. Daarop stopt de werkgever de loonbetaling.

Via een kort geding eist de werknemer doorbetaling van loon, maar dat wordt afgewezen. Ondertussen is de werknemer meer dan 2 jaar niet aan het werk geweest. Een mediator wordt ingeschakeld omdat werkgever en werknemer er samen niet uitkomen.

Aanpak mediator
Tijdens de intakegesprekken wordt het volgende duidelijk. De werkgever wil ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer is het daarmee eens, maar eist wel een vergoeding. Uitgangspunt (volgens jurisprudentie) is dat bij een ontbinding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid geen vergoeding wordt toegekend, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. De werkgever heeft aan zijn re-integratieverplichting voldaan en zelfs een extern bureau ingeschakeld. Dat het traject zolang heeft geduurd, komt vooral door de fysieke beperkingen van de werknemer. Doordat het re-integratieverslag niet compleet was, heeft de werkgever een loonsanctie gekregen en niet omdat er te weinig aan re-integratie was gedaan.

De werknemer wilde immers niet meewerken aan het onderzoek door de expertisearts. Het ongelukkige is dat de werknemer een periode noch loon noch een WIA-uitkering heeft ontvangen. Dit is ook aan hemzelf te wijten omdat hij geen WIA had aangevraagd. De werkgever kon die aanvraag niet doen omdat het WIA-dossier niet compleet was. En dat was het gevolg van de weigering van de werknemer om zich door de expertisearts te laten onderzoeken.

Door bemiddeling van de meditator hebben beide partijen ingezien dat zij beiden verplichtingen hebben t.a.v. een re-integratietraject. In het geval één van beiden zich niet aan de verplichting houdt, dit consequenties heeft voor het resultaat van het traject.