Bij het formuleren van het probleem zal de mediator partijen “helpen” middels doorvragen op hetgeen nu werkelijk speelt en hen informeren over wetten, rollen en posities van de diverse betrokkenen. Hij zal daarmee de speelruimte vergroten, omdat partijen meestal meer te vertellen en te beslissen hebben dan ze zelf denken. Hij zal hen daarmee soms op nieuwe vragen aan elkaar en aan derden (vooral de bedrijfsarts) brengen, waarna de discussie op een ander niveau komt. Er wordt daardoor met meer informatie gewerkt en het terrein is beter in kaart gebracht. Er komt ruimte voor het formuleren van belangen.

Bij het verkennen van mogelijke oplossingsrichtingen kan de mediator op verschillende manieren scenario’s schetsen:

  • Voorlichting over wat er gebeurt als men er niet uitkomt (kosten, wettelijke aspecten in de arbeidsovereenkomst);
  • Bespreekbaar maken van eventuele tussenoplossingen (bijvoorbeeld tijdelijk ander werk of werkplekonderzoek) en/of manieren van schade beperking (bijvoorbeeld therapie inkopen, loopbaanadvies, bijscholing, sollicitatiebegeleiding, outplacement).

Deze zaken zijn in feite allemaal al aan werkgever en werknemer samen opgedragen krachtens de Wet Verbetering Poortwachter. Door de complexiteit van het gehele werkveld ligt hier voor de mediator een taak om cliënten zodanig te informeren, dat ze hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ook (kunnen) nemen.

Landelijk netwerk en herkenbaarheid
Bij The Lime Tree zijn mediators uit heel Nederland aangesloten. Het is altijd mogelijk een geschikte mediator voor de betreffende kwestie in uw directe omgeving te vinden. Kiest u voor een mediator van The Lime Tree dan houdt dat ook in dat in voorkomende gevallen (bijv. bij ziekte) de voortgang van een lopende mediation door vervanging van de mediator verzekerd is.

Kwaliteit en opleiding
Alle mediators die aangesloten zijn bij The Lime Tree zijn individueel getoetst en geselecteerd door The Lime Tree. Zij nemen ook allen deel aan intervisie. En er wordt back-up, begeleiding en permanente educatie gegeven door The Lime Tree.

Om kwalitatief goed werk te kunnen leveren, onderscheidt The Lime Tree gebieden waarop specialistische kennis vereist is. Mediators van The Lime Tree hebben hier aanvullende opleiding voor gevolgd en zijn op deze kennis getoetst door The Lime Tree.

The Lime Tree heeft gespecialiseerde mediators op de volgende vier terreinen;

  • Arbeidszaken die te maken hebben met of zonder verzuim en waarbij het doel re-integratie, werkhervatting is,
  • Arbeidszaken die te maken hebben met of zonder verzuim en waarbij het doel het beëindigen van het dienstverband is
  • Familie- en echtscheidingszaken
  • Bestuurszaken

Observator
Om voor zoveel mogelijk goede mediators te zorgen, is een gedegen opleiding van mediators onmisbaar. Een praktijkstage is daarvan een belangrijk onderdeel. Daarom zijn bij mediations van The Lime Tree vaak een observator vanuit de opleiding of een co-mediator aanwezig.

Het Nederlands Mediation Instituut
Alle mediators die zijn aangesloten bij The Lime Tree werken volgens het NMI Reglement. Het NMI klacht- en tuchtrecht is van toepassing. Er wordt gebruik gemaakt van de NMI mediationovereenkomst en de mediator werkt met inachtneming van de NMI gedragsregels. Voor meer informatie over het NMI: zie www.nmi-mediation.nl

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Mediators aangesloten bij The Lime Tree zijn tegen de gevolgen van beroepsaansprakelijkheid verzekerd.